Phỏng vấn "nóng" Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về EVFTA

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất là phổ biến, tuyên truyền giới thiệu đầy đủ những nội dung, nội hàm, những tác động cơ hội, thách thức của Hiệp định EVFTA, EVIPA để các chủ thể liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ toàn diện những nội dung cơ bản của Hiệp định.

Hạ Vũ