PV GAS LPG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết

Hội đồng Quản trị PV GAS LPG vừa tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu ý kiến) được gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
pv gas
Hội đồng quản trị PV GAS LPG tổ chức cuộc họp trực tuyến kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 25/01/2022 Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức kiểm phiếu và thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Kiểm soát viên PV GAS LPG.

Ngày 16/02/2022, tại trụ sở PV GAS LPG, Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu ý kiến) được gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trước 16h00 ngày 15/02/2022.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh; Bầu ông Mai Đức Thiện – Chuyên viên chính Ban Thương mại và Quản lý đấu thầu - Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid – 19, số lượng người tập trung tham dự tối thiểu, Hội đồng Quản trị PV GAS LPG đã tổ chức buổi kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định Giám đốc Công ty.

pv gas 2
Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

Với tỷ lệ 52,06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Việt Anh.

Với tỷ lệ 52,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG đã thông qua bầu ông Mai Đức Thiện giữ chức vụ Kiểm soát viên.

Nguyên Hà