Quốc hội sẽ quyết việc sửa thuế giá trị gia tăng phân bón vào tháng 3/2021

Văn phòng Chính phủ ngày 21/12 có công văn gửi các bộ liên quan đề nghị đánh giá lại toàn diện thuế suất giá trị gia tăng với mặt hàng phân bón.
Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bón hay không vào kỳ họp thứ 11 tháng 3/2021.
Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bón hay không vào kỳ họp thứ 11 tháng 3/2021.

 

Trong công văn số 10698/VPCP-KTTH gửi các Bộ Tài chính, Công thương, NN-PTNT và Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cho biết, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 50 tháng 11/2020 liên quan đến dự thảo Nghị quyết về thuế suất giá trị gia tăng đối với phân bón tại văn bản 4078/TB-TTKQH ngày 11/11/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14163/BTC-CST ngày 10/11/2020 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất giá trị gia tăng đối với phân bón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công thương, NN-PTNT và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 4078, trong đó lưu ý tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất, đánh giá tác động đến sản xuất, nhập khẩu và giá phân bón khi Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành so với trước đó.

Thứ hai, đánh giá tác động của phương án đề xuất sửa đổi thuế giá trị gia tăng đối với phân bón đối với các hoạt động sản xuất phân bón, giá phân bón, thu ngân sách Nhà nước, nhất là ảnh hưởng tới nông dân.

Thứ ba, đề xuất phương án sửa đổi thuế giá trị gia tăng đối với phân bón khả thi để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 3/2021.

Như vậy, với việc Quốc hội Khóa 14 còn duy nhất một kỳ họp cuối cùng là kỳ họp thứ 11 vào tháng 3/2021 nên có thể việc chuyển phân bón từ mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng sang chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo đề xuất của Bộ Tài chính và Hiệp hội Phân bón Việt Nam sẽ được Thường vụ Quốc hội quyết định tại kỳ họp này.

PV