Sẽ công khai danh mục bắt buộc thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng; đề xuất sửa đổi các quy định để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.

Đây là một trong các nội dung về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý được nêu tại Chỉ thị 01 của NHNN. Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng (TCTD) cung ứng đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, nhất là sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng và các sản phẩm dịch vụ hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số; rà soát, từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về sản phẩm phái sinh, tạo điều kiện cho TCTD phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính thích hợp, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý về cấp tín dụng của các TCTD góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; trong đó, khuyến khích các TCTD mở rộng mạng lưới hoạt động những nơi chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của người dân; phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng lành mạnh; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính vi mô phát triển an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng.

Chỉ thị cũng nêu rõ việc hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chính sách hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; quy định về phí đảm bảo thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng; nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch bất động sản.

Về triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020, chỉ thị yêu cầu tập trung xử lý phương án cơ cấu lại 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng TMCP Đông Á bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật các TCTD, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và Chính phủ; tiếp tục xử lý các TCTD phi ngân hàng yếu kém trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc thù tái cơ cấu đối với từng tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các bộ chủ quản trong việc xử lý, cơ cấu lại các TCTD phi ngân hàng yếu kém có chủ sở hữu/cổ đông lớn là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD có vi phạm về sở hữu chéo, sở hữu cổ phần vượt quy định, thực hiện rà soát và triển khai giải pháp xử lý dứt điểm các vi phạm; tích cực đẩy mạnh thoái vốn của các TCTD tại các doanh nghiệp và thoái vốn của các DNNN tại các TCTD theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các TCTD đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2017 – 2020 tích cực triển khai thực hiện phương án đảm bảo hoàn thành theo đúng mục tiêu, lộ trình đề ra; kịp thời báo cáo NHNN những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xử lý.

Các TCTC chưa được phê duyệt phương án cơ cấu lại cần khẩn trương hoàn thiện, bổ sung những kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan thanh tra, kiểm toán vào phương án với giải pháp xử và lộ trình khắc phục, xử lý cụ thể, trình Thống đốc NHNN hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện./.

DA (Báo Tài Chính)