Thêm 6 thủ tục của Bộ Công Thương trên Cơ chế một cửa Quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai 6 thủ tục của Bộ Công Thương trên Cơ chế một cửa quốc gia kể từ ngày 25/02/2021.
Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia (National Single Window) triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối Doanh nghiệp và các Bộ, Ngành tại Việt Nam có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu
Cơ chế một cửa Quốc gia cho phép kết nối doanh nghiệp và các bộ, ngành trong cấp phép cùng các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Đó là các thủ tục:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương;

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng l;

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3;

Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu;

Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá;

Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá.

Trong công văn nói trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/02/2021, có 212 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa Quốc gia, với xấp xỉ 3,63 triệu hồ sơ của gần 44,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Con số này khá cao so với thời điểm 31/1/2020: 188 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng trên 35 ngàn doanh nghiệp.

Triển khai công tác năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung về cải cách hành chính. Cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi dự thảo các VBQPPL liên quan;

Thực hiện công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC mới; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận, thực hiện các TTHC do Bộ Công Thương cung cấp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, tổ chức; tăng cường kết nối các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cơ chế một của quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thuộc các Chương trình, Kế hoạch về CCHC, Kiểm soát TTHC và Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC năm 2021 của Bộ Công Thương.

Kim Bảng