Tiêu chí phân loại tổ chức khoa học công nghệ công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Quy định về tiêu chí phân loại tổ chức khoa học công nghệ, Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN đưa ra 2 tiêu chí phân loại theo chức năng, nhiệm vụ và theo mức độ tự chủ về tài chính:

1. Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ

a) Tổ chức khoa học công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước Tại điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức có chức năng nghiên cứu ứng dụng phục vụ một trong các nhiệm vụ sau: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

b) Tổ chức khoa học công nghệ công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu

Tại điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức có chức năng, nhiệm vụ cung cấp ít nhất một dịch vụ trong Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu về khoa học công nghệ hoặc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học công nghệ.

c) Tổ chức khoa học công nghệ công lập phục vụ công ích của nhà nước Tại điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức có một trong các chức năng, nhiệm vụ sau: Thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học công nghệ không trùng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

2. Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập. Cụ thể:

a) Tổ chức khoa học công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

b) Tổ chức khoa học công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

c) Tổ chức khoa học công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

d) Tổ chức khoa học công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Toàn văn Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN xem tại tập tin đính kèm.

Tổ chức khoa học công nghệ công lập là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, có chức năng chủ yếu quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật.

Theo đó, việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức khoa học công nghệ công lập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học công nghệ và các quy điịnh pháp luật liên quan.

Thanh Xuân