TKV: Doanh thu tiêu thụ than đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 10 năm 2019, các chỉ tiêu SXKD chính của Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng ở mức rất cao, khoảng từ 14 - 15%.

Tháng 10, toàn Tập đoàn TKV đã sản xuất 3,53 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,6 triệu tấn, nhập khẩu than 426 ngàn tấn than…

Theo dự kiến, doanh thu tiêu thụ than trong tháng 10 đạt 6.060 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.882 tỷ đồng; sản xuất và bán điện 1.005 tỷ đồng; sản xuất cơ khí 234 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp 398 tỷ đồng; doanh thu khác 1.414 tỷ đồng. So với mức tăng trưởng chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng của TKV ở mức rất cao, khoảng từ 14 - 15%.

Tháng 11, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn; 100.000 tấn alumin, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 900 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.500 tấn phôi thép; 650 triệu kWh điện...

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải cho biết, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất than tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đặt ra cho quý IV và cả năm nay.

Các đơn vị sản xuất than tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than. Một số đơn vị chưa đạt kế hoạch 9 tháng cần tập trung nguồn lực trong quý IV để hoàn thành kế hoạch bốc đất và đào lò, đảm bảo việc chuẩn bị tài nguyên cho năm 2020.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần siết chặt công tác an toàn; đồng thời tăng cường các giải pháp để ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.  

Thanh Xuân