Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã ban hành Thông báo số 461/TB-TT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm chưa đủ theo nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tại phụ lục Thông báo này đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại. Địa chỉ: Phòng 503, tầng 5, Trụ sở Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Số điện thoại liên hệ: (024) 38262316.

Hồ sơ tuyển dụng, đối tượng ưu tiên và lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông báo số 461/TB-TT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Thông báo số: 562/TB-TT

(Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo)
Mô tả yêu cầu và vị trí tuyển dụng;
Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng;

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại