Ưu tiến chế biến nông sản tại vùng ĐBSCL’

Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL” do Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) cùng Công ty tư vấn RUA của Bỉ và Hoa

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng sự phát triển bền vững của ĐBSCL phải gắn liền với khắc phục hiệu quả, thích ứng lâu dài với những tác động nhiều chiều của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Đồ án đã có cách tiếp cận vấn đề phù hợp, bắt đầu từ việc đánh giá toàn diện, đầy đủ những tác động cả bên ngoài, bên trong, từ đó xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, thích nghi bền vững với BĐKH. Dựa trên cơ sở các kịch bản này, sẽ xây dựng được quy hoạch phát triển tổng thể, từ đó kế hoạch hóa, chỉ rõ nguồn lực, định hình những giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể. Cuối cùng là khâu tổ chức thực hiện những kế hoạch phát triển đã đề ra một cách hiệu quả nhất.

Để tiếp tục hoàn thiện bản Đồ án trình phê duyệt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành liên quan đánh giá toàn diện lại 4 vấn đề gồm dự trữ nước ngọt, năng lượng, phát triển công nghiệp và cốt xây dựng.

Phó Thủ tướng cho rằng, nước là thuộc tính cốt lõi của vùng ĐBSCL, việc quản lý nước là vấn đề hết sức quan trọng cho sự phát triển bền vững của toàn vùng. Do đó, Đồ án cần có đánh giá tổng thể về dự trữ nước ngọt (cả nước ngầm và nước mặt), từ đó nêu rõ các giải pháp thích ứng, ứng phó nhằm bảo vệ nguồn nước cho phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL” cần đánh giá một cách tổng thể về năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện, trong đó xác định cụ thể nhu cầu, công suất của từng loại nguồn điện (mặt trời, nhiệt điện than, nhiệt điện khí…) để có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch.

Về phát triển công nghiệp, Phó Thủ tướng đồng tình với việc xác định chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản và thực phẩm; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp… Việc phát triển công nghiệp là xu hướng tất yếu, nhưng phải gắn với phát triển nông thôn, tiết kiệm đất đai, tài nguyên thiên nhiên.