Việt Nam tiếp tục áp thuế tự vệ với phân bón DAP, MAP nhập khẩu từ 7/3

Mức thuế tự vệ được đưa ra ở mức từ 1.007.778 đồng/tấn - 1.029.219 đồng/tấn trong từng giai đoạn khác nhau và sẽ hết hạn vào 7/9/2022.

Ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Theo đó, từ 7/3/2020 - 6/3/2021, mức thuế tự vệ đưa ra là 1.050.663 đồng/tấn.

Từ 7/3/2021 - 6/3/2022, mức thuế tự vệ là 1.029.219 đồng/tấn.

Từ 7/3/2022 - 6/9/2022, mức thuế tự vệ là 1.007.778 đồng/tấn.

Biện pháp tự vệ hết hạn từ ngày 7/9/2022, mức thuế về 0 đồng/tấn.

Theo Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), biện pháp tự vệ có thể được gia hạn nếu cơ quan điều tra xác định việc gia hạn là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và ngành sản xuất trong nước đang có những điều chỉnh theo kế hoạch.

Căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, sau khi có yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan  tiến hành rà soát và đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng, khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ, tác động của thuế tự vệ đối với các ngành liên quan.  

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh. 

Thy Thảo