Vietsovpetro hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Vietsovpetro khẳng định năm 2018 đối với tập thể lao động Vietsovpetro là một năm khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, Vietsovpetro đã từng bước hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính đã đề ra.

Đó là, sản lượng dầu khai thác 4 triệu và 77 nghìn tấn (101,9% kế hoạch) và 179,8 triệu mét khối khí (142,1% kế hoạch). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro cung cấp vào bờ hơn 1,7 tỷ mét khối khí (164,3% kế hoạch); đã khoan thăm dò 35.413 mét (103,6% kế hoạch); khoan khai thác 32.908 mét (115,8% kế hoạch); kết thúc thi công 9 giếng (112,5% kế hoạch); Tốc độ khoan thương mại năm 2018 đạt 2.337 mét/tháng máy (100,3% kế hoạch). Hoàn thành sửa chữa lớn 54 lượt giếng khoan (104% kế hoạch)...

Doanh thu bán dầu cả năm đạt 2,29 tỷ USD (đạt 148,6% kế hoạch). Doanh thu bán khí thiên nhiên đạt 43,1 triệu USD (đạt 352,1% kế hoạch). Ngày 26/8/2018 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate, trước hơn 4 tháng so với kế hoạch. Dự kiến nộp Ngân sách nhà nước các khoản thuế từ dầu (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp): 1,015 tỷ USD (160,7% kế hoạch), lợi nhuận phía  Việt Nam 208,5 triệu USD (181,0% kế hoạch), lợi nhuận phía LB Nga 200,3 triệu USD (181,0% kế hoạch).

Về chi phí sản xuất, cả năm 2018 Vietsovpetro tiết giảm được hơn 25,9 triệu USD; Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài hơn 142 triệu USD (113% kế hoạch).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thập đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCNV Vietsovpetro, biểu dương những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong sản  xuất – kinh doanh năm 2018. Đồng chí ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của Vietsovpetro trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, công tác quản trị và chăm lo tốt đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tập đoàn. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ đòi hỏi Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Vietsovpetro phải phấn đấu nhiều hơn nữa để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển ổn định.

Ông Bondarenko V.A – Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.

Nguyên Hà