Vinataba: Không ngừng kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi

Năm 2019, với mục tiêu nâng cao nhận thức, không ngừng kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 9/2019, Vinataba đã đạt được những con số đáng khích lệ.

Tổng doanh thu đạt 18.526 tỷ đồng đạt 74,5% KH và giảm 2,4% CKNT; Lợi nhuận đạt 1.175 tỷ đồng, đạt 79,5% so kế hoạch, giảm 2,4% so CKNT; Nộp ngân sách đạt 8.147 tỷ đồng, đạt 70,1% so kế hoạch, tăng 7,4% so CKNT; Kim ngạch xuất khẩu đạt 173,9 triệu USD, đạt 95,2% so kế hoạch, tăng 23% so CKNT; Kim ngạch nhập khẩu đạt 177,92 triệu USD, đạt 61,7% so kế hoạch, giảm 7,3% so CKNT. Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu đạt 3.077 triệu bao, đạt 75,6% so kế hoạch, tăng 7,2% so với CKNT. Trong đó, sản phẩm nội tiêu giảm 4,8%, sản phẩm xuất khẩu tăng 30,2% so với CKNT.

Ban lãnh đạo TCT cho biết, sau khi tái cơ cấu, mô hình tổ chức và hoạt động của nhóm công ty mẹ - công ty con đã hoàn thiện; đưa ra định hướng phát triển dài hạn, xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề ra các giải pháp thực hiện trong lĩnh vực nguyên liệu, đẩy mạnh phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm; quan tâm tới công tác khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm mới và đặc biệt chú trọng đến việc củng cố và giữ vững thị trường tiêu thụ nội địa của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, vai trò của người đại diện phần vốn góp vẫn tiếp tục được đẩy mạnh để giúp các đơn vị liên kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. “Dưới sự định hướng và chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, hai nhóm công ty Thuốc lá Thăng Long và Thuốc lá Sài Gòn đã từng bước phối hợp để đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ lẫn nhau về năng lực sản xuất, sản phẩm… Đây được coi là một trong những thành công lớn nhất về công tác điều phối của Tổng công ty năm 2019 đối với các đơn vị thành viên và Người đại diện phần vốn tại các đơn vị”- lãnh đạo Vinataba chia sẻ.

Để đạt được những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, Vinataba chủ động xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng định hướng chung của Tổng công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể:

nguyen lieu thuoc la
Thu mua nguyên liệu thuốc lá

Đối với lĩnh vực nguyên liệu thuốc lá, Vinataba tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng công tác nguyên liệu theo Đề án phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá ban hành theo Quyết định số 81/QĐTLVN ngày 29/1/2016 trong đó ưu tiên thực hiện chủ trương “Người Vinataba sử dụng hàng Vinataba”.

Đối với lĩnh vực thuốc lá điếu, Vinataba tiếp tục chủ động xây dựng hoàn thiện và triển khai hệ thống báo cáo thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá điếu. Thống nhất việc quản lý và phát triển sản phẩm của Tổng công ty; Ban hành Quy chế sản phẩm thuốc lá nhằm tăng cường vai trò quản lý, định hướng các đơn vị thành, tránh tình trạng cạnh tranh nội bộ lãng phí nguồn lực; Phát huy vai trò của Hệ thống phân phối chung Vinataba trong việc điều hành và phát triển thị trường thông qua việc tăng cường sản lượng tiêu thụ trên Hệ thống và các biện pháp quản trị về chiều sâu; Hoàn thiện và vận hành hiệu quả phần mềm quản trị Hệ thống phân phối; Hoàn thiện Quy định đánh giá nhà phân phối tham gia Hệ thống phân phối Vinataba. Trong ba tháng cuối năm 2019, Tổng công ty đã có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ thị trường cung cầu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế, giảm áp lực hàng tồn kho.

Đánh giá cao thị trường xuất khẩu thuốc lá bao, Vinataba cũng liên kết các đơn vị thành viên trong Tổng công ty để từng bước tổ chức lại hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu theo định hướng tập trung đầu mối nhằm phát huy lợi thế nhà cung cấp lớn trong đàm phán giao dịch ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu theo định hướng Chiến lược về xuất khẩu thuốc lá điếu. Tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến xuất khẩu thuốc lá điếu, chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị thành viên, thực hiện hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu đảm bảo tính pháp lý và có hiệu quả.

Lãnh đạo Vinataba khẳng định, năm 2019, với mục tiêu tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn góp của Vinataba tại các doanh nghiệp, quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện, theo quy định của pháp luật, được gắn với hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Với nhiệm vụ được giao, người đại diện quản lý phần vốn góp của Vinataba tại các đơn vị đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời cập nhật để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị và tăng cường sự phối hợp để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của Vinataba.

Thu Trang