Vương quốc Anh sửa đổi Quy định hạn chế một số chất độc hại trong thiết bị điện, điện tử năm 2012 (Quy định RoHS)

Bộ Công Thương nhận được thông tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc Vương quốc Anh gửi thông báo số G/TBT/N/GRB/43 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến các nước thành viên WTO về dự thảo sửa đổi Quy định hạn chế một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử năm 2012 (Quy định RoHS).

Dự thảo nói trên sửa đổi nội dung tại các Biểu A1 và Biểu A2 của Quy định RoHS năm 2012. Nội dung sửa đổi bao gồm: Sửa đổi danh sách các chất bị hạn chế là Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl Phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) và Disobutyl phthalate (DIBP) trong thiết bị y tế, dụng cụ giám sát và điều khiển

Gia hạn miễn trừ thêm 5 năm đối với thủy ngân sử dụng trong đầu nối xoay điện dùng cho thiết bị chẩn đoán hình ảnh siêu âm tại dòng 93, Bảng 1, Biểu A2 Quy định RoHS đến 30/6/2026.

Bổ sung một số hợp chất chì và một dạng crom (bari) hóa trị sau dùng trong cung cấp kíp nổ điện và điện tử chất nổ dân dụng vào Bảng 1, Biểu A2, Quy định RoHS để tiếp tục miễn trừ khỏi danh sách các chất hạn chế tại Biểu A1 Quy định RoHS đến ngày 20/4/2026 đối với các chất nói trên.

Bộ Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng điện, điện tử sang Vương quốc Anh được biết.

- Tiêu chuẩn ROHS (2002/95/EC (RoHS 1)): là chỉ thị về giới hạn sử dụng các chất độc hại trong các thiết bị điện - điện tử; được lập bởi Hội đồng nghị viện Châu Âu từ 27/1/2003 và có hiệu lực từ 13/2/2003, được thực thi đầy đủ từ 13/8/2004

- Các chất độc hại bị hạn chế theo tiêu chuẩn ROHS 1:  sẽ hạn chế tối đa 6 chất bao gồm 4 kim loại nặng độc hại: Chì (Pb), Thủy Ngân (Hg), Cadmium (Cd),  Cr6+ và 2 chất chống cháy Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ether (PBDE)

- Các ngưỡng yêu cầu giới hạn cho phép các chất độc hại theo RoHS1:

Pb < 1000 ppm

Hg < 1000 ppm

Cd < 100 ppm

Cr6+ < 1000 ppm

PBB < 1000 ppm

PBDE < 1000 ppm

Thanh Xuân