• Bắc Giang: Nhận thức về ATVSTP đã “sâu” hơn

    Bắc Giang: Nhận thức về ATVSTP đã “sâu” hơn

    Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao ý thức và kiến thức cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Sở Công Thương Bắc Giang đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng các hình thức.