PTC1 đạt được nhiều bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số