Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp tại Quảng Ninh [Tập 3]

Các nội dung của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cũng đã được tỉnh Quảng Ninh quán triệt trong suốt quá trình lập các quy hoạch quan trọng của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Linh Đan

Video khác