Công nghệ dựng cột điện cao thế ở nước ngoài

Để có được những cây cột điện cao thế cao hàng vài chục mét, ở những địa hình hiểm trở, ở nước ngoài đã phát triển nhiều công nghệ đáng chúng ta phải học tập.
PV