Đẩy mạnh việc chứng nhận xuất xứ qua cơ chế một cửa ASEAN

Tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) tiếp nhận từ các nước ASEAN đạt trên 179.000 trong khi tổng số C/O gửi sang các nước ASEAN là trên 263.000. Như vậy có 442 nghìn chứng nhận xuất xứ qua Cơ chế một cửa ASEAN.
Lan Anh