Dệt may chủ động nguyên phụ liệu nắm bắt ưu đãi từ CPTPP

Để hưởng ưu đãi về thuế khi tham gia CPTPP và các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhiều doanh nghiệp dệt may đã chuyển hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ gồm sản xuất nguyên liệu, phụ liệu cho ngành.
Thy Thảo