Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với chuỗi cung ứng Samsung

Từ 4 doanh nghiệp năm 2014, đến năm 2018, đã có 35 doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung. Nếu tính cả các nhà cung ứng cấp 2 và các nhà cung cấp dịch vụ, đã có 627 doanh nghiệp Việt tham gia, chiếm khoảng 30% tổng số các nhà cung ứng của Samsung.
Thy Thảo