Nghệ An dành 32,8 tỷ đồng để phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Nghệ An giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ tăng bình quân 9-10%/năm để đến năm 2025 chiếm 10-12% giá trị toàn ngành công nghiệp, đến năm 2020 chiếm 20% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác