“Nhóm giải pháp Lưới điện thông minh – Chuyển đổi số - Cách mạng 4.0” của EVN Hanoi

“Nhóm giải pháp Lưới điện thông minh – Chuyển đổi số - Cách mạng 4.0” của Nhóm cải tiến - EVN HANOI đạt giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm Cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020.
PV