Những vấn đề đặt ra trong phát triển công nghiệp điện tử ở Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chiếm gần 32% GDP của cả nước, thu ngân sách chiếm trên 31% của cả nước, xuất khẩu hàng năm chiếm 32% của cả nước.
Lan Anh - Thy Thảo

Video khác