Phát triển cụm công nghiệp, tạo tiền đề cho công nghiệp hỗ trợ địa phương

Ngoài việc tạo thuận lợi về cơ chế chính sách, sự nỗ lực của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp, việc hình thành những trung tâm nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ cho công nghiệp hỗ trợ, các cụm công nghiệp đang là mục tiêu lớn mà Bộ Công Thương cũng như nhiều địa phương, doanh nghiệp mong muốn và kỳ vọng.
Nhóm PV