Tập trung phát triển đầu tàu mở rộng cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Các doanh nghiệp đầu tàu đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ, dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển vững mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng năng lực doanh nghiệp trong nước để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thy Thảo