Thiết lập chuỗi cung ứng mới với các FTA: Sức ép cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các FTA mà Việt Nam đang thực thi đã bổ trợ cho nhau trong 2 chiều để hưởng ưu đãi thuế quan và đóng góp vào tỷ lệ xuất xứ, giúp Việt Nam chủ động phân tán rủi ro, thiết lập chuỗi cung mới, tạo sức ép buộc ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành hướng về xuất khẩu phải đổi mới, phát triển.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác