TP. Hồ Chí Minh: Xúc tiến thương mại tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ xuyên suốt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoạt động hiệu quả.
Thy Thảo - Nguyên Hà