Trường hợp nào doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro?

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lan Anh