Ứng dụng KHCN để hạn chế tai nạn lao động

Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có tác hại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
PV