Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm
Các Thủ tục mới :
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá do Giấy chứng nhận hết hiệu lực, mất, tiêu hủy toàn bộ hoặc một bộ phận, bị rách, nát hoặc bị cháy. 

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung :
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: Thủ tục cấp giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm trên địa bàn Hà Nội. 

Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh: Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất. 

Các thủ tục bị bãi bỏ :
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: Thủ tục cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. 

Lĩnh vực Công nghiệp: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành Công nghiệp. 

Xem toàn văn Quyết định số 1130/QĐ-UBND