Bộ Công Thương chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại nhất là sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27 tháng 4 năm 2021; để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngày 05/5/2021 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Thứ ba, Ban cán sự đảng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 13/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phòng, chống hiệu quả dịch bệnh và xử lý các tác động, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ban cán sự đảng giao Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người vào trụ sở cơ quan Bộ làm việc; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình diễn biến của dịch bệnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ nắm thông tin, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và các Quyết định, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương để bảo đảm thực hiện triệt để việc phòng, chống dịch ở nơi làm việc, nơi cư trú và trong cộng đồng, đồng thời bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh trong toàn ngành.                                                                           

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương