Hà Nội xây dựng lộ trình quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 3605/KH-SCT, về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương triển khai 18 nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án gửi Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố; Tổ chức in ấn, phát hành trên cơ sở đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã và kế hoạch của thành phố để đảm bảo thống nhất về màu sắc, kích thước, chất liệu... của biển nhận diện cửa hàng đạt tiêu chuẩn (Logo) và các tài liệu tuyên truyền về đề án và gửi các quận, huyện, thị xã cấp phát cho các cửa hàng đáp ứng các điều kiện quy định.

Phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật và thành phố. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định...

Đồng thời, rà soát, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tổng hợp trong đó có trái cây (bao gồm cả sơ chế trái cây). Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (đặc biệt là các huyện, thị xã mới triển khai đề án) cấp biển nhận diện trái cây an toàn cho các hộ kinh doanh trái cây theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát liên ngành, chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật và thành phố trong hoạt động quản lý, kinh doanh trái cây của các cửa hàng trên địa bàn thành phố xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Công khai các cửa hàng đảm bảo ATTP được cấp biển nhận diện; các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.

Tổ chức các chương trình liên kết vùng, hội nghị giao thương kết nối cung - cầu sản phẩm trái cây nhằm đưa các sản phẩm trái cây đủ tiêu chuẩn ATTP, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng của các tỉnh về tiêu thụ trên địa bàn thành phố và vào các kênh phân phối hiện đại; Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh trái cây. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, phát triển thị trường, ngành hàng và mạng lưới cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố đảm bảo đồng bộ, gắn kết với mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của đề án.

Nội dung kế hoạch đã nêu rõ yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao, bảo đảm theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư thuộc thành phố Hà Nội phải chấp hành đầy đủ các quy định (có đăng ký kinh doanh, có biển hiệu nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn gốc xuất xứ trái cây rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật); Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

Về nguồn kinh phí thực hiện bao gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Nguồn kinh phí đóng góp và tài trợ, huy động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án và Phụ lục ban hành kèm Kế hoạch này, các sở, ngành, UBND quận và đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án, Kế hoạch gửi Sở Tài chính/cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tốt Đề án.

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch thực hiện hàng năm.

Thanh Xuân