Khi chuyển đổi số không phải là sự lựa chọn mà là điều tất yếu

Khi chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đã là tất yếu, những cải cách của Chính phủ đều được xây dựng trên một nền tảng số lấy Chính phủ điện tử làm trọng tâm và lấy người dân làm trung tâm.
Khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tại không gian giao dịch công nghệ số Vietcombank Digital Lab
Khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tại không gian giao dịch công nghệ số Vietcombank Digital Lab

 

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị đầu tiên của năm 2020, Chỉ thị 01/CT-TTg, hướng vào việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, cho thấy trọng tâm phát triển của Việt Nam phải là chuyển đổi số để Việt Nam có thể đột phá và nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển cũng đang bước đầu thực hiện chuyển đổi số.

Chỉ thị 01 đã trở thành động lực để hơn 13.000 doanh nghiệp công nghệ số được thành lập mới trong 12 tháng  bất chấp những khó khăn và đầy biến động ở cả trong và ngoài nước vừa qua.

Mức tăng trưởng này tương đương với mức tăng 28% của giai đoạn suốt 30 năm trở về trước và chỉ riêng ngành công nghệ thông tin đã sử dụng 1,03 triệu lao động, đóng góp đến 14,3% GDP và 33,7% tỷ trọng xuất khẩu của cả nước .

Không chỉ có doanh nghiệp công nghệ số được quan tâm thúc đẩy, những năm trước đó Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia như Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Các Nghị quyết số 19/NQ-CP qua các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và các Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và 2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với mục tiêu môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN trong năm 2020.

Khi mà chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đã là tất yếu, những cải cách của Chính phủ đều được xây dựng trên một nền tảng số lấy Chính phủ điện tử làm trọng tâm và lấy người dân làm trung tâm.

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 đã đánh dấu làn sóng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thứ ba, với nhiều công cụ cải cách được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại để kích hoạt một chặng đường cải cách mới trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cải cách không chỉ dừng lại ở nền tảng thể chế mà còn ở cách thức cung cấp dịch vụ tới các đối tượng sử dụng dịch vụ trên cả nước.

Một năm chống chọi với đại dịch COVID-19 cho thấy việc đưa dịch vụ công lên nền tảng trực tuyến là tất yếu khi những biến cố tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và những con số ghi nhận được chỉ sau một năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, 2.736 TTHC đã được cung cấp trên cổng với 739.416  hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng, cho thấy xu hướng sử dụng dịch vụ trực tuyến của người dân và doanh nghiệp trong thời đại số hóa, và tính cấp thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh trực tuyến hóa dịch vụ công trong thời gian tới.

Gia Viễn