Đại biểu Quốc hội - Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Người Việt Nam tự hào về sản phẩm của mình, nhưng cũng phải có trách nhiệm quảng bá sản phẩm ấy.."

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ông Dương Trung Quốc khẳng định, chúng ta cần tự hào và quảng bá sản phẩm của mình, chúng ta vừa là người được hưởng thụ, vừa là người phải đóng góp...
Tự hào hàng Việt Nam

Video khác