Dấu ấn khoa học và công nghệ ngành Công Thương

Từ năm 2011 đến năm 2018, khoa học và công nghệ đã kế thừa kinh nghiệm và thành tựu của những giai đoạn trước, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đóng góp xứng đáng vào phát triển chung của ngành Công Thương và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TCCT

Video khác