Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 18/5/2020, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
dang bo cong thuong
Đồng chí Trần Tuấn Anh và đồng chí Hoàng Quốc Vượng chúc mừng Chi bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội có tham dự của các đảng viên trong Chi bộ trong đó bao gồm đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê An Hải, Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nội dung các báo cáo đã khẳng định những thành tựu đạt được rất đáng khích lệ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực, biến động về nhân lực (trong nhiệm kỳ đã có sự điều động của cả Bí thư Chi bộ cũng như thuyên chuyển cán bộ chuyên trách), khối lượng công việc ngày càng nhiều về lượng và phức tạp về nội dung, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí, tập thể Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng luôn đặt trọng tâm ưu tiên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, chú trọng tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Đảng ủy cấp trên. Chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao chất lượng và đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại đảng viên và chi bộ hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Trung ương và Đảng ủy Bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên; đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Ban cán sự đảng thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội vừa với tư cách là Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, vừa với tư cách là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng.

Trong bối cảnh Ban cán sự đảng Bộ vừa phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phải xử lý những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, nên khối lượng công việc được Văn phòng Ban cán sự đảng thực hiện là rất lớn trong khi số lượng nhân sự còn hạn chế.

Văn phòng Ban cán sự đảng đã tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng thay thế cho các quy chế cũ đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành giúp công tác chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ ngày một hiệu quả hơn.

Văn phòng Ban cán sự đảng đã thực sự là cầu nối giúp công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ ngày càng chặt chẽ nhằm thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nội dung trong Quy chế phối hợp, nhất là trong công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng.

Việc ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban cán sự đảng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện một cách bài bản và nề nếp (trong nhiệm kỳ đã tham mưu giúp Ban cán sự đảng ban hành 24 Nghị quyết, 27 Kế hoạch và Chương trình hành động); Sự phối hợp công việc nhịp nhàng giữa Văn phòng Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ và các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ đã trở nên gắn bó và hiệu quả, qua đó góp phần đắc lực vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương. Những thành tích, kết quả tốt đẹp này được Chi bộ Văn phòng Ban cán sự dùng làm tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

ban can su dang bo cong thuong

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng yêu cầu các đồng chí đảng viên của Chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất là đối với nội dung, phương thức lãnh đạo cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng yêu cầu các đồng chí đảng viên của Chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ hai là chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Thứ tư là thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ.

Thứ năm là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp, điều phối chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban cán sự đảng; tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị chức năng của Bộ thực hiện các công việc được Ban cán sự đảng giao đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong đó, đồng chí Lê An Hải, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được tín nhiệm và tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ. Đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 đại biểu đương nhiên, 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương được thành lập theo Quyết định số 763-QĐ/ĐUB ngày 21/9/2017 của Đảng ủy Bộ Công Thương. Hiện tại, tổng số đảng viên của Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng là 07 đồng chí (07 đảng viên chính thức, 0 đảng viên dự bị). Đặc biệt, Chi bộ có sự tham gia sinh hoạt đảng của đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự đảng.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ là lãnh đạo đảng viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

VP Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương