Hỗ trợ bà con thoát nghèo từ đất rừng nghèo kiệt Mù Cang Chải

Với Huyện Mù Cang Chải, có trên 61.000 dân, trong đó 91% là dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Thái, Kinh và các dân tộc khác, thì cây sơn tra là cây “xóa đói giảm nghèo” đặc biệt hiệu quả.
Linh Anh