Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam có hơn 20 đơn vị thành viên, sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực thuốc lá điếu, nguyên liệu thuốc lá, bao bì, phụ liệu thuốc lá, bánh kẹo… 5 năm qua các đơn vị thành viên của Tổng công ty đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường.

Để thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, Ngay từ đầu năm 2015, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã ban hành Quyết định số 379/QĐ -TLVN  về quy chế bảo vệ môi trường trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Theo đó, toàn bộ các đơn vị sản xuất trong Vinataba đều tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định trong quản lý môi trường như lập ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường. 100% các đơn vị của Tổng công ty thực hiện đầy đủ chương trình giám sát, quan chắc môi trường xung quanh 02/lần và giám sát chất lượng các nguồn thải như nước thải, khí thải 4 lần/năm theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá ĐTM hoặc đề án môi trường đã được phê duyệt.

Kết quả quan chắc cho thấy chất lượng không khí xung quanh, khí thải của hầu hết các đơn vị đều đạt QCVN, chất lượng nước thải đạt QCVN hoặc đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp (đối với các đơn vị sản xuất thuộc Khu công nghiệp).

Định kỳ hàng năm, Tổng công ty tổ chức các đoàn xuống kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, từ năm 2016 - 2019, Tổng công ty đã tiến hành 22 lượt kiểm tra tại các đơn vị. Kết quả, các đơn vị thuộc Tổng công ty đều nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, không có đơn vị nào vi phạm, nhiều đơn vị được cơ quan chức năng đánh giá cao về việc thực hiện tốt giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Trong 5 năm qua, nhiều đơn vị thuộc Tổng công ty đã đầu tư, đổi mới áp dụng công nghệ nghệ/tiêu chuẩn/quy chuẩn trong quản lý môi trường. Các công ty như Công ty cổ phần Ngân Sơn, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Bến Tre, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp đã áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Hệ thống lọc bụi của Thuốc lá Sài Gòn
Hệ thống lọc bụi đảm bảo môi trường tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công ty Liên doanh Vina- BAT kể từ khi thành lập đã áp dụng chính sách quản lý môi trường theo chính sách môi trường, sức khỏe và an toàn (HSE) của Tập đoàn British American Tobaco. Hay Công ty Cổ phần Hòa Việt thực hiện chương trình 5S, để đảm bảo sức khỏe CBCNV, nhằm tạo tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng năng suất lao động.

Tại Tổng công ty: Ban kỹ thuật được giao nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Tổng công ty về quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn tổ hợp Công ty mẹ Tổng công ty và các công ty con, trong đó có 02 cán bộ chuyên trách quản lý môi trường có trình độ thạc sỹ; các đơn vị thành viên luôn có có tối thiểu 01 cán bộ phụ trách về môi trường.

Hàng năm, các đơn vị của Tổng công ty dành nguồn lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường như đầu tư, bảo trì, sửa chữa các hệ thống xử lý môi trường; giám sát, kiểm tra các điều kiện môi trường… Cụ thể, Công ty Thuốc lá Bến Tre ba lần đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý bụi tại phân xưởng Vấn bao, Liên hợp, cải tạo khu thu gom rác, xây kho chứa rác thải nguy hại, cải tạo 02 hố thu gom nước thải trong Công ty đưa về hệ thống xử lý nước trung tâm để xử lý, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 80m3/ngày để nước đầu ra đạt tiêu chuẩn loại A.

Công ty Thuốc lá Thăng Long đã thực hiện dự án di rời toàn bộ cơ sở sản xuất từ 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội đến trụ sở mới tại Khu công nghiệp Quốc Oai, đơn vị đã tiến hành nhiều dự án môi trường với tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng như: hệ thống xử lý mùi, hệ thống xử lý nước thải và các công trình nhà chứa rác thải. Bên cạnh đó Công ty cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công xuất 20m3/ngày đêm sử dụng công nghệ xử lý sinh học.

Hiện tại, 16/17 đơn vị sản xuất kinh doanh đang hoạt động đã có hệ thống xử lý khí thải (trung tâm hoặc cục bộ) chất lượng khí thải sau xử lý tại toàn bộ các đơn vị đều đạt QCVN 19:2009 cột B.

Thanh Tú