Tập trung ưu tiên các giải pháp phát triển cụm công nghiệp

Công tác xúc tiến đầu tư phải được xác định là công tác quan trọng hàng đầu, là cầu nối để các nhà đầu tư đến với các cụm công nghiệp tại địa bàn...
Thuỳ Linh - Lan Anh